Adatkezelési Tájékoztató


A Korn Ügyvédi Iroda (székhelye: 11367 Budapest, Hollán Ernő u. 21/B., adószám: 18091100-2-41, statisztikai számjele: 18091100-7411-131-01), mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) ügyvédi tevékenység, illetve üzletviteli, pénzügyi és karriertanácsadói (coaching) tevékenységével kapcsolatban kezeli az ügyfelek (továbbiakban: Ügyfél) személyes adatait, kizárólag az igénybe vett szolgáltatások teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében. Az Adatkezelő olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az Ügyfél fent megjelölt tevékenységek végzésével kapcsolatosan kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 11367 Budapest, Hollán Ernő u. 21/B.,

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon: +36-70-338-2918, +36-70-310-8259
E-mail:            korn.sandor@drkorn.hu, sandor.korn@klc.co.hu, adrienn.danko@klc.co.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett hozzájárulása. Továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései a számlakibocsátás tekintetében.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Ügyfél a fenti tevékenységek vonatkozásában - külön nyilatkozatban - kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél, hírlevélre feliratkozók

A kezelt adatok köre: az Ügyfél, valamint a hírlevélre feliratkozók által megadott, az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok.

Az adatgyűjtés célja:

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő munkatársai és erre szerződött partnerei.

Az adatkezelés időtartama: Személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig kezeli. A hírlevélről történő leiratkozást követően 15 napon belül a személyes adatok törlésre kerülnek.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Adatkezelő az Ügyféllel kapcsolatban nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve a rendelkezésre álló személyes adatok alapján az Ügyfélről profilt nem alkot.

Adatkezeléssel összefüggésben az Ügyfelet megillető jogok:
Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és kiegészítését. Az Ügyfél kérésére, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén az Adatkezelő törli az Ügyfél személyes adatait vagy korlátozza azok kezelését.
Az Ügyfél meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.
Az Ügyfél jogosult visszavonni hozzájárulását az adatkezeléshez.
Hírlevél tekintetében külön leiratkozási lehetőség van minden esetben a hírlevél alján található leiratkozás link használatával.
Az Adatkezelő a fentiek tekintetében benyújtott kérelemre annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában írásban megadja a tájékoztatást. Ha az Ügyfél kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Jogait a következő módokon érvényesítheti:
Adatkezelő székhelyére küldött postai küldemény vagy Adatkezelő elektronikus levelezési címére küldött e-mail üzenet útján, továbbá Adatkezelő telefonos elérhetőségén, illetve Adatkezelő székhelyén személyesen.

Ha az Ügyfél nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéről, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényről itt olvashat: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról részletes információt az Ügyvéd Adatkezelési Szabályzatában talál.

Tisztelettel,
Korn Ügyvédi Iroda